Aanbevelingen op LinkedIn.

Wij kunnen de samenwerking met Harry zeer aanbevelen. Sinds een aantal maanden verzorgt hij de roladministratie van Damen & De Koning Advocaten en daarmee neemt hij ons veel werk (en zorgen) uit handen. We kunnen hem altijd bellen met vragen en hij denkt actief mee over oplossingen.

_____________________________________________________________________________________________________

Sharing is caring: Harry Doornbusch is onze steun en toeverlaat in de rolondersteuning bij civiele procedures. Harry is een aanwinst voor kleine en middelgrote advocatenkantoren die veel procederen en brengt 3 decennia aan gerechtelijke ervaring mee. Natuurlijk niet allemaal tegelijkertijd Harry bellen want anders blijft hij geen goed bewaard geheim meer.....sssttt!


Laat de rolgriffier U ontzorgen en ondersteunen.

22 jaar heb ik voor de Rechtbank Amsterdam wekelijks onder meer:
- civiele dagvaardingen gecontroleerd op formele vereisten
- gecontroleerd of de Amsterdamse handelsrechter bevoegd is

- het verschuldigde griffierecht vastgesteld in nieuwe zaken
- de volgende rolstand bepaald in alle zaken die op de rol stonden
- beslist op uitstel- en andere verzoeken
- beoordeeld of een conclusie of akte toegestaan mag worden
- vonnissen geschreven in verstekzaken en in incidenten
- gefungeerd als vraagbaak voor rechters en ondersteuning.

Vervolgens ben ik als meewerkend coördinator gaan werken bij de roladministratie van NautaDutilh. Daar heb ik de kneepjes van het roladministratie vak geleerd. Bij NautaDutilh heb ik gemerkt dat advocaten veel vragen hebben over civiele procedures en dat vooral beginnende advocaten heel veel praktijkkennis missen.
Met de opgedane kennis aangevuld met mijn eigen inzichten ben ik voor mezelf begonnen en ondersteun ik inmiddels meerdere advocaten.

Mijn visie is dat een advocaat:
- zonder zelf in te loggen in het roljournaal altijd op de hoogte moet zijn van de juiste rolstand en de laatste wijzigingen
- net zolang reminders moet krijgen voor het indienen van stukken tot er zekerheid is dat tijdig wordt gediend dan wel tijdig uitstel is gevraagd.
- één aanspreekpunt moet hebben voor alle rolvragen en dat aanspreekpunt moet altijd bereikbaar zijn.


Roladministratie

De roladministratie geeft aan de hand van het roljournaal de rolstanden door, stuurt reminders voor het indienen van processtukken, verzorgt de formulieren die via het roljournaal moeten worden aangemaakt en is het contact met de rechtspraak. De roladministratie is het kenniscentrum wat het procesrecht en de procesvoering van de civiele procedures betreft.

De grotere advocatenkantoren hebben een eigen roladministratie voor de behandeling en termijnbewaking van de civiele dagvaardingsprocedures. Een advocatenkantoor moet voor iedere medewerker van de roladministratie per jaar ongeveer € 50.000,00 betalen aan salaris- en bureaukosten. Het grote voordeel is echter dat een roladministratie de advocaten en secretaresses veel werk bespaart. Ook is er met een roladministratie één centrale plek waar men terecht kan met vragen over de civiele procedures. Veelal hoeft een advocaat zelf niets uit te zoeken.


Legal Support Office maakt het mogelijk om te profiteren van alle voordelen en gemakken van een roladministratie maar dan vele malen goedkoper. Dat komt omdat ik voor meerdere kantoren de roladministratie verzorg. Door de roladministratie te delen betaalt u slechts een fractie van wat een roladministratie eigenlijk kost. Daarbij komt dat u en alle medewerkers van uw kantoor onbeperkt gebruik kunt maken van de aanwezige specialistische kennis van het procesrecht en van de civiele procedures. Die kennis zal ook blijken uit de zeer gedetailleerde rolberichten en alle werkzaamheden die ik daarnaast doe. 


Wat is Legal Support Office

Legal Support Office is vooralsnog een eenmanszaak. Voor advocaten doe ik  de roladministratie in de meest ruime betekenis van het woord. Na 22 jaar als rolgriffier werkzaam te zijn geweest bij de Rechtbank Amsterdam heb ik 2 jaar gewerkt als meewerkend coördinator van de roladministratie van NautaDutilh N.V.. Het goed kunnen lezen en begrijpen van de handelingen die staan vermeld in het Roljournaal is voorbehouden aan specialisten. Een gedegen kennis van het procesrecht is daarbij noodzakelijk. Ik heb gemerkt dat er binnen de advocatuur zeer veel behoefte is aan mensen die weten hoe er rond de rol wordt gewerkt en wat de achtergrond is van bepaalde beslissingen van de rolrechter of de rolraadsheer. Ook is er vooral bij beginnende advocaten veel behoefte aan informatie over het procederen in de praktijk ook in civiele procedures bij de kantonrechter.
Het goed kunnen lezen van het roljournaal en het opzoeken in Rechtsvordering en in diverse rolreglementen is een tijdrovende zaak waar een advocaat zich niet mee bezig zou moeten houden. Daar is zijn/haar tijd veel te kostbaar voor. Legal Support Office ontzorgt de advocaat.


Wat doet Legal Support Office

Nieuwe zaken
Na ontvangst van een scan van de betekende dagvaarding wordt de zaak ingevoerd in de administratie van Legal Support Office. De dagvaarding wordt bekeken door de ogen van een rolgriffier dat wil zeggen dat de dagvaarding wordt gecontroleerd op de formele vereisten en er wordt vastgesteld welk bedrag aan griffierecht zou moeten worden geheven. Indien 'wij' eiser of appellant zijn worden de beslagstukken gecontroleerd op volledigheid indien van toepassing. Vervolgens wordt tijdig een B1 of H1 formulier opgemaakt en per mail naar de advocaat en de betrokken collega's verzonden. Indien 'wij'  gedaagde of geïntimeerde zijn wordt het B2 of H2 formulier tijdig digitaal bij de rechtbank of het gerechtshof ingediend. Het formulier wordt vervolgens naar 'onze' advocaat en zijn betrokken collega's gemaild en ook naar de gestelde advocaat van de wederpartij.
De dag na de roldatum wordt een rolverslag opgemaakt en gemaild naar 'onze' advocaat en de betrokkenen. In dat verslag staat wat er op de rol is gebeurd, naar welke rol de zaak is verwezen en wat de nieuwe rolstand is. Daarbij wordt uitgebreid vermeld waar op moet worden gelet bij de nieuwe rolstand en wat de eventuele mogelijkheden en valkuilen zijn. Indien de nieuwe rolstand mij niet logisch voorkomt wordt dit in het verslag gemeld en volgt hierover overleg. Desgewenst wordt hierover contact opgenomen met de griffie van het betreffende gerecht. Ook controleer ik of het juiste bedrag aan griffierecht is geheven. Indien dit niet het geval is volgt overleg met 'onze' advocaat en desgewenst wordt contact opgenomen met de betreffende griffier en wordt eventueel een verzetschrift opgesteld en ingediend. Bij ieder verslag van de rol wordt een recent zaakoverzicht uit het roljournaal meegezonden zodat de advocaat een controle kan uitvoeren zonder dat hij zelf hoeft in te loggen.

Continuaties (lopende zaken)

Ruim een week voor de roldatum verzend ik een mail als geheugensteuntje en enkele dagen later eventueel nog een reminder. Indien op de nieuwe roldatum van 'onze' partij iets wordt verwacht betreft de mail tevens een instructieverzoek. Ook staan in de mail de termijnen vermeld voor een eventueel uitstelverzoek. Indien 'onze' partij stukken moet indienen verzorg ik het B- of H- formulier en mail ik het formulier tijdig naar 'onze' advocaat om te voegen bij de in te dienen stukken.
De dag na de roldatum wordt een rolverslag opgemaakt en gemaild naar 'onze' advocaat en de betrokkenen. In dat verslag staat wat er op de rol is gebeurd, naar welke rol de zaak is verwezen en wat de nieuwe rolstand is. Daarbij wordt uitgebreid vermeld waar op moet worden gelet bij de nieuwe rolstand en wat de eventuele valkuilen zijn. Indien de nieuwe rolstand mij niet logisch voorkomt wordt dit in het verslag gemeld en volgt hierover overleg. Desgewenst wordt hierover contact opgenomen met de griffie van het betreffende gerecht.
In de aanloop naar een roldatum kijk ik dagelijks in het roljournaal om te zien of een zaak waarin advocaat is gesteld mogelijk is vervroegd. Ook bij deze rolverslagen wordt een recent zaakoverzicht uit het roljournaal bijgevoegd.

Tussenvonnissen
Na ontvangst van een scan van het tussenvonnis kijken ik of de nieuwe rolstand zoals vermeld in het roljournaal, overeenkomt met wat de rechter(s) of raadsheren hebben verwoord in het vonnis. Indien de vermelding in het roljournaal niet juist is volgt overleg en wordt desgewenst contact opgenomen met de betreffende griffier. Eventuele bijzonderheden betreffende het vervolg van de procedure die niet vermeld staan in het roljournaal, worden in mijn administratie verwerkt.

Mondelinge behandeling
Nadere stukken en bij de meeste rechtbanken de Conclusie van antwoord in reconventie mogen behoudens uitzonderingen tot uiterlijk twee weken voor de mondelinge behandeling worden ingediend. Van mij ontvangt u tijdig voor deze datum een of meerdere herinneringen. Na ontvangst van een scan van het proces-verbaal bewaak ik de termijn voor het indienen van schriftelijke opmerkingen indien het proces-verbaal buiten aanwezigheid van partijen is opgemaakt.


Vraagbaak
Kennis moet je delen. IK doe dat maar al te graag. Vragen over griffierecht, betekening, indienen procesdossiers, liquidatietarief, mondelinge behandeling, rolreglementen en iedere andere vraag beantwoord ik met heel veel plezier. Op 90% van de vragen heb ik dankzij mijn ervaring meteen een antwoord. De overige 10% zoek ik meteen op en daarover wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd. Ik zie dat als een extra service waarvoor ik niets in rekening breng. Omdat ik besef dat u snel antwoord moet hebben zodra een vraag bij u opkomt en omdat ik er gewoon heel veel plezier in heb sta ik bijna 24 uur per dag voor u klaar.


Observeren

Zodra en zolang een zaak zichtbaar is in het roljournaal kan ik een zaak waar niet als advocaat is gesteld voor u observeren. U krijgt dan telkens met de reguliere rolberichten ook de rolverslagen en een zaakoverzicht uit het roljournaal van deze zaken. Tevens check ik het roljournaal regelmatig om te zien of een zaak niet is vervroegd.


De voordelen van Legal Support Office op een rijtje

  • Uw zaken worden bekeken zoals de rechtbank (rolgriffier) naar uw zaken kijkt 
  • U betaalt slechts een klein deel van wat een roladministratie eigenlijk kost
  • U ontvangt uitgebreide rolberichten in lopende zaken bij rechtbanken en gerechtshoven
  • Bij ieder rolverslag ontvangt u een recent zaakoverzicht uit het roljournaal 
  • U ontvangt tijdig (meerdere) reminders in genoemde zaken
  • De B-, H- en V-formulieren worden voor u opgesteld en indien mogelijk ingediend
  • Uw nieuwe dagvaardingen worden door mij beoordeeld op formele vereisten
  • In nieuwe zaken controleer ik de over te leggen beslagstukken op volledigheid
  • IK controleer het  griffierecht en indien gewenst dien ik een verzoek ex art. 29 WGBZ namens u in
  • Ik kan desgewenst voor u de kostenveroordeling begroten/controleren
  • Ik observeer voor u zaken bij rechtbanken en gerechtshoven waarin u geen partij bent
  • Ik beoordeel en volg voor u kanton handelszaken indien gewenst en mogelijk
  • U ontvangt informatie over wijzigingen en jurisprudentie mbt het Burgerlijk procesrecht. 
  • Ik sta altijd voor u klaar om alle voorkomende procedurele vragen te beantwoorden
  • Dankzij de opgedane ervaring als rolgriffier bij de Rechtbank Amsterdam kan ik in mijn dienstverlening veel verder gaan dan de gemiddelde roladministratie.

Ik kom graag op de koffie voor een nadere kennismaking

Ziet u de meerwaarde in van het uit handen geven van vaak niet declarabel werk aan een deskundige bij uitstek waar u altijd terecht kunt met uw procesrechtelijke vragen, bel dan 06 53802574 voor een nadere kennismaking met mij en de vele mogelijkheden voor een samenwerking te bespreken. 

De roladministratie met termijnbewaking wordt mogelijk gemaakt met de software van Armarium. Mits alles juist wordt ingevoerd is het dankzij Armarium uitgesloten dat een termijn wordt gemist.