Tarieven Griffierecht per 1 januari 2022


Tarieven Griffierecht per 1 januari 2021


Tarieven Griffierecht per 1 januari 2020


Tarieven Griffierecht per 1 januari 2019


Toelichting op heffing griffierecht in dagvaardingsprocedures

Partijen in een civiele dagvaardingsprocedure zijn griffierecht verschuldigd. De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van de hoogte van de vordering. Om de hoogte van de vordering vast te stellen dien je de hoofdsom, de gevorderde buitengerechtelijke kosten en het gevorderde bedrag aan reeds verschenen rente bij elkaar op te tellen. De gedaagde die is gedagvaard voor een procedure bij de kantonrechter is geen griffierecht verschuldigd.  Voor gedaagde en geïntimeerde geldt dat de tarieven van toepassing zijn van het jaar waarin de dagvaarding is betekend. Het griffierecht dat is voldaan in een aan de procedure voorafgaande procedure dient op het verschuldigde griffierecht in mindering te worden gebracht. Denk aan een beslagrekest of een verzoek om een voorlopig getuigenverhoor of een voorlopig deskundigenbericht. Omdat dit ambtshalve vaak niet bekend is dien je de rechtbank hier zelf op te wijzen. De achterliggende gedachte is dat je in samenhangende procedures slechts één keer griffierecht verschuldigd bent. Ook eiser en gedaagde in (onder)vrijwaring betalen geen griffierecht indien in de hoofdzaak al griffierecht is betaald.

Indien een advocaat optreedt voor meerdere partijen en gelijkluidende conclusies neemt dan wordt in beginsel slechts eenmaal griffierecht geheven. Voor gedaagden dient dit ook als aanzegging vermeld te worden in de dagvaarding. 

Vordering in reconventie / incidenteel appel

Voor een vordering in reconventie en voor een vordering in incidenteel appel wordt geen griffierecht geheven. In zaken waarbij in conventie een verklaring voor recht wordt gevorderd en in reconventie betaling van een aanzienlijk geldbedrag stuit dit vaak op onbegrip bij de rechter indien de vordering in reconventie (gedeeltelijk) toewijsbaar is.

Verklaring voor recht

Indien een verklaring voor recht wordt gevorderd tot veroordeling van gedaagde tot vergoeding van schade nader op te maken bij staat, is sprake van een vordering van onbepaalde waarde. Indien het op voorhand vaststaat dat de schade veel meer dan € 100.000 bedraagt maakt dit niet anders. Indien naast een verklaring voor recht een concreet bedrag aan buitengerechtelijke kosten wordt gevorderd is de hoogte van de hoogte van de buitengerechtelijke kosten bepalend voor de vaststelling van het griffierecht. Alleen indien geen concreet bedrag wordt genoemd en wordt vermeld dat ook het exacte bedrag aan buitengerechtelijke kosten nog niet  vaststaat zal het een vordering van onbepaalde waarde blijven.

Indien de rechtbank de vordering toewijsbaar acht en er sprake is van een zogenaamde eindtoestand zal eiser gevraagd worden om bij akte (wijziging eis) de werkelijke schade door te geven. Na deze akte zal het bedrag aan griffierecht opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de tarieven die op dat moment gelden. 

Onteigening

Bij het aanbrengen van een vordering tot onteigening is het bedrag dat door de overheidsinstantie is aangeboden als schadeloosstelling bepalend voor de vaststelling van het griffierecht. Indien de vordering wordt toegewezen zal het bedrag aan griffierecht opnieuw worden vastgesteld nadat de rechtbank het te betalen bedrag aan schadeloosstelling heeft vastgesteld. Indien daardoor een hoger tarief van toepassing is zal griffierecht worden bijgeheven aan de hand van de op het moment van de uitspraak geldende bedragen. 

Griffierecht in hoger beroep

Voor de hoogte van het griffierecht in hoger beroep kijkt de griffier van het Gerechtshof vaak naar de vordering in de dagvaarding in eerste aanleg. Dit is niet altijd correct. Er moet gekeken worden wat er in hoger beroep precies wordt gevorderd en waar men precies tegen in hoger beroep gaat. Indien er alleen hoger beroep wordt ingesteld tegen de vordering in reconventie zou zoals hierboven vermeld geen griffierecht verschuldigd zijn. De meeste gerechtshoven denken hier echter anders over. 

Indien door meerdere partijen in een zaak hoger beroep wordt ingesteld worden deze zaken vaak afzonderlijk bij het Gerechtshof ingeschreven en wordt in iedere zaak griffierecht in rekening gebracht. Dit lijkt mij niet juist omdat de zaken vervolgens gevoegd worden behandeld.

Bezwaar tegen vaststelling griffierecht

Het komt nogal eens voor dat een onjuist bedrag aan griffierecht wordt geheven. Indien het een duidelijke vergissing is van de griffier die het griffierecht heeft vastgesteld dan volstaat vaak een telefoontje naar de betreffende griffie (roladministratie) om de fout te laten herstellen. Ligt de problematiek lastiger of gaat men niet in op het telefonisch verzoek dan kan je binnen een maand nadat het griffierecht is voldaan schriftelijk in verzet gaan. Zie hiervoor artikel 29 van de Wet griffierechten burgerlijke zaken.

Gevolgen niet tijdig betalen griffierecht

Eiser dient het griffierecht binnen 4 weken na de eerstdienende dag te voldoen. Gedaagde binnen 4 weken na de rol waarop hij in de procedure is verschenen.

Indien eiser het griffierecht niet tijdig voldoet zal hij niet ontvankelijk worden verklaard. Indien gedaagde het griffierecht niet tijdig voldoet zal er alsnog verstek tegen hem worden verleend en volgt verwijzing naar de rol voor verstekvonnis. Het verstek kan dan gezuiverd worden maar dan zal het griffierecht inmiddels moeten zijn voldaan.

Afgezien van de gevolgen van niet betalen van het griffierecht blijf je het bedrag nog steeds verschuldigd. Het zal uiteindelijk door middel van een dwangbevel van de deurwaarder worden geïncasseerd.

Verwijzing naar andere rechter

Indien een zaak wordt verwezen naar een andere rechter in Nederland dan wordt niet opnieuw griffierecht geheven. Indien echter wordt verwezen naar een lagere of een hogere rechter (kamer voor kantonzaken tegenover kamer niet voor kantonzaken) dan wordt het bedrag aan griffierecht opnieuw vastgesteld. Het reeds betaalde griffierecht wordt op het nieuwe bedrag in mindering gebracht. Is er al meer betaald dan bij de nieuwe instantie verschuldigd is dan wordt het verschil terug betaald. Bij verwijzing naar een lagere rechter dient gedaagde dus het betaalde griffierecht in zijn geheel terug betaald te krijgen. Bij verwijzing naar een hogere rechter dienen partijen advocaat te stellen. Op de rol dat advocaat wordt gesteld wordt het griffierecht vastgesteld. Gedaagde dient het verschuldigde bedrag binnen 4 weken te voldoen. Indien voor eiser een hoger bedrag aan griffierecht wordt vastgesteld dan bij de kantonrechter dan dient hij het verschil binnen 4 weken te voldoen.

Vermeerdering / vermindering van eis

Indien eiser zijn eis tijdens de procedure vermeerderd wordt het griffierecht opnieuw vastgesteld. Indien men na vermeerdering uitkomt in een hoger tarief wordt het griffierecht bij beide partijen bij geheven. Indien eiser zijn eis tijdens de procedure verminderd wordt het griffierecht niet opnieuw vastgesteld.