Legal Support Office is een initiatief van Harry Doornbusch. Harry is geboren op 14 mei 1963 in het Groningse Haren. Op zijn 25ste is hij verhuisd naar Haarlem om daar bij het kantongerecht te gaan werken als Unit hoofd Strafzaken. Vervolgens heeft Harry 22 jaar gewerkt als rolgriffier bij de Rechtbank Amsterdam en daarna 2 jaar als coördinator van de roladministratie van NautaDutilh N.V.. In de twee jaar dat Harry werkzaam was als coördinator van de roladministratie van NautaDutilh N.V. viel het op dat er onder de procederende advocaten erg veel behoefte was aan informatie over de civiele procedure en de manier van werken bij de rechtbank. Harry heeft besloten zijn kennis breed te delen. Met Legal Support Office kunnen ook kleinere kantoren zonder roladministratie de rolwerkzaamheden uit handen geven aan deskundigen waardoor de advocaten meer tijd hebben voor het werk waarvoor ze eigenlijk zijn opgeleid.

Ik ben blij....

indien iemand die een beroep  heeft gedaan op mijn kennis en ervaring, uiterst tevreden is met het antwoord of advies dat ik heb gegeven.Competenties

 • gedegen kennis van het procesrecht
 • kennis van de administratieve systemen van zowel de Rechtspraak als van een advocatenkantoor
 • analytisch vermogen en daardoor zeer geschikt als coach m.b.t. het procesrecht
 • doorzetter - gericht op het aandragen van oplossingen
 • ambitieus en veranderingsbereid
 • in staat en de wil om opgedragen taken zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren
 • flexibel - bereid om onmiddellijk voor een ander klaar te staan, ook buiten kantoortijden
 • is zeer zelfstandig maar kan ook uitstekend in teamverband functioneren
 • laagdrempelig en toegankelijk
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Werkzaamheden verricht als rolgriffier bij de Rechtbank Amsterdam

 • controleren dagvaardingen in nieuwe procedures op formele vereisten (juiste        betekening, juiste aanzeggingen, en beoordeling absolute competentie
 • vaststelling geldelijk belang en bedrag aan griffierecht
 • beoordeling bezwaar tegen vastgesteld griffierecht en indien nodig indienen

       schriftelijke reactie op het bezwaar voor de voorzieningen rechter

 • alle binnengekomen stukken behandelen van de zaken die op een rol staan

       (vonnissen, conclusies, dagbepalingen, nieuwe zaken) en van die zaken de

       nieuwe rolstand bepalen

 • het schrijven van verstekvonnissen en vonnissen in incidenten
 • een schikking of vaststellingsovereenkomst opnemen in een proces-verbaal
 • opmaken van diverse aktes en verklaringen zoals aktes in verband met inschrijving van verzet, hoger beroep of cassatie in het rechtsmiddelenregister als bedoeld in artikel 433 Rv
 • fungeren als vraagbaak (sparringpartner) voor rechters, secretarissen (griffiers) en voor de roladministratie
 • fungeren als vraagbaak voor de advocatuur m.b.t. rolzaken

Werkzaamheden verricht als coördinator roladministratie bij NautaDutilh

 • indienen van nieuwe zaken bij rechtbanken en gerechtshoven - controleren of er juist is betekend en of de stukken compleet zijn - controleren of alle beslagstukken compleet zijn aangeleverd met een overzicht - zaak in het programma Ceres invoeren en daarbij ook het geldelijk belang vermelden en het verschuldigde bedrag aan griffierecht berekenen
 • indienen H- V- en B-formulieren bij de Rechtspraak
 • met behulp van het programma Ceres ter voorbereiding op een rol verzenden

       van instructieverzoeken naar de diverse praktijkgroepen en eventueel na  een aantal
       dagen een reminder verzenden

 • de dag na de roldag in het roljournaal kijken wat de nieuwe rolstand is, controleren of

       alles goed is verwerkt door de Rechtspraak, of de rolstand juist is en of het juiste
       bedrag aan griffierecht is vastgesteld - via Ceres verslag maken van wat er op de rol is

      gebeurd, nieuwe rolstand doorgeven met daarbij de nodige tips, adviezen en informatie

      waar eventueel rekening mee gehouden moet worden 

 • indien niet het juiste bedrag aan griffierecht is vastgesteld telefonisch contact 

       opnemen met de betreffende roladministratie van de Rechtspraak en eventueel een
       schriftelijk verzoek indienen om alsnog het juiste bedrag aan griffierecht vast te
       stellen - dit alles in overleg met de betrokken advocaten

 • met Ceres instructieverzoeken verzenden naar de advocaten/praktijgroepen in 

       zaken die op de parkeerrol staan. Reminders versturen en de ontvangen reacties
       verwerken en de verzoeken voor de parkeerrol tijdig indienen bij de betreffende
       rechtbank

 • vanwege mijn ervaring als rolgriffier bij de Rechtbank Amsterdam heb ik veel

       advocaten geholpen met vragen van zeer uiteenlopende aard - een kleine greep uit de
       gestelde vragen: hoe omgaan met uitstelverzoeken, schikkingsonderhandelingen
       tijdens de procedure, verstekverlening en wel- of niet stellen in een procedure, hoe
       gaat rechtbank om met behandeling van incidenten en vragen over internationale
       betekening

 • opmaken van het beoordelingsformulier